اقامت اروپا از طریق تمکن مالی اقامت اروپا Articlebase Social Networking Place
1
اروپا را به شما اهدا می نماید. در متن قانون مهاجرت گرجستان به وضوح نوشته شده است که انواع اقامت موقت گرجستان از هر روشی حتما یک ساله و در برخی موارد مشکوک برای پلیس مهاجرت استثنایا ۶ ماهه خواهد بود. بعد از دو سال اقامت موقت امکان صدور اقامت متوالی وجود دارد به شرط اینکه تغییری در شرایطی که بواسطه آن اقامت صادر گردیده بوجود نیامده باشد.
What is Articlebase Social Networking SIte ?

Articlebase is an online social networking website here you can visit and generate quality backlinks, traffic for your website

Latest Comments