اقامت در اروپا Articlebase Social Networking Place
1
پس از گذشت 10 سال زندگی در سوئیس و یا کمتر افراد قادر به اخذ اقامت دائم و شهروندی سوئیس خواهند بود. درخواست شما به وکیل متخصص ارجاع دادخ شد و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد. دیپلم زبان یا گواهینامه دوره آلمانی (باید کمتر از یکسال از تاریخ گرفته شدن) نباید بیشتر از یک سال در هنگام ارسال باشد. از این جمله می‌شود تفسیرهايى گوناگونى کرد، و اینکه مثلا نمی‌توانند به كشورشان برگردند به چه معن
What is Articlebase Social Networking SIte ?

Articlebase is an online social networking website here you can visit and generate quality backlinks, traffic for your website

Latest Comments