بایگانی‌های اخذ اقامت آلمان ازطریق سرمایه گذاری Articlebase Social Networking Place
1
​در حال حاضر چندین کشوراروپایی هستند که از طریق سرمایه گذاری و انتقال وجه به شما اقامت دایم کشورشون را اعطا و در نتیجه شما بدون محدودیت ویزا می توانید به راحتی همه کشورهای اروپایی و عضو اتحادیه شینگن بدون ویزا سفر بنمایید.چون از طریق سرمایه گذاری اقدام می فرمایید عموما نیازی به سکونت در این کشورها نخواهید داشت و بعد از حداقل 5 سال ( بسته به کشور اروپایی این زمان ممکن است متفاوت باشد ) می توانید
What is Articlebase Social Networking SIte ?

Articlebase is an online social networking website here you can visit and generate quality backlinks, traffic for your website

Latest Comments