Articlebase Social Networking Place - اقامت اسپانیا از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک و روش تمکن مالی http://www.articlebase.co.uk/story.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C اقامت یونان به یکی از سه طریق زیر ممکن است که راحت ترین روش تمکن مالی بدون اجازه کار است. اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی و پایتخت آن شهر وین است. تحت شرایط خاص، زن و شوهران خارجی و یا فرزند یک شهروند سوئیسی واجد شرایط انجام فرایند تابعیت خواهند بود. اما از طرف دیگر متوسط مالیاتی که شهروندان این کشورها باید به‌ عنوان حق شهروندی از در آمدهای خود پرداخت کنند نیز زیاد است. Wed, 13 Jun 2018 17:42:35 UTC en